Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Frissítve: 2020.08.06.

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” Kolozsvári Marianna egyéni vállalkozó továbbiakban: „Szolgáltató” által üzemeltetett Megértem-Megélem https://mmmm.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  A beszélgetések, tréningek működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján https://mmmm.hu/ történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://mmmm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az ÁSZF-ben használatos rövidítések:

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
Szolgáltató: Kolozsvári Marianna
Résztvevő: a szolgáltatást igénybe vevője
Program: személyes beszélgetés, online beszélgetés, személyes tréning
Szerződő felek: Szolgáltató és a Résztvevő
Díj: a szolgáltatásért járó díj

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Az mmmm.hu használata közben és a honlapon keresztül történő jelentkezés, vásárlás során a Szolgáltató:

Neve: Kolozsvári Marianna E.V. Kisadózó
Székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 12.
Nyilvántartási száma: 50800142
Adószáma: 67814226-1-42
Statisztikai számjele: 67814226-9609-231-01
E-mail cím: info@mmmm.hu
Bankszámla száma: Magnetbank 16200223-10052352
Tárhelyszolgáltatója: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. https://tarhely.eu

2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. A weboldalon megjelenített Programok online – Résztvevő űrlapon keresztül – vagy e-mailben rendelhetők meg. A Programokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

2.2. A kínált Programok az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

a.) online és személyes beszélgetés: email regisztrációhoz kötött termék vásárlás

b.) személyes tréning: a honlapon leírt feltételekkel meghirdetett tréningen való részvétel

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Résztvevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Résztvevő megbízza a Szolgáltatót a Programok teljesítésével. A Szerződés tárgyát képezik a Szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető Programok.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Kolozsvári Marianna E.V., aki a megbízást elfogadja.

Ezenkívül a Programokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Jelentkezem” gomb lenyomásával, emailben történő illetve telefonon történő megkeresés szerint jön létre az adott Program honlapon történő leírása szerinti feltételekkel és áron.

4. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A jelen ÁSZF 2020. augusztus 07. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A változások a honlapon történő megjelenéstől lépnek életbe. Résztvevő a weboldalak használatával elfogadja, hogy ránézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.3. Résztvevő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Résztvevője a weboldalnak, a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

5. A RENDELÉS MENETE

Jelen szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a Résztvevő által az  https://mmmm.hu/  weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” / “Jelentkezem” gomb lenyomásával, emailen vagy telefonon történt jelentkezéssel jön létre. A Résztvevő a jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5.1. Résztvevő a Programra a leírásában megadott űrlap kitöltésével vagy email-en jelentkezhet be, ahol egyértelműen szerepel a leírásban illetve a válaszemailben a további teendője – fizetési opciók, számlázási adatok elküldése.

5.2 A Programokon való részvétel feltételei:
5.2.1. Jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.
5.2.2. A sikeres jelentkezés érdekében a következő adatok megadása szükséges a jelentkezési űrlapon illetve email-ben:
a.) teljes név
b.) számlázási cím
c) e-mail cím

5.3. A jelentkezés során a Résztvevőnek lehetősége van megismerni jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát és el kell fogadnia az azokban foglaltakat.

5.4. A Program biztosításáért a Szolgáltatót Díj illeti meg, melynek fizetési módját, határidejét az adott Program leírásában van közzé téve.

5.5. A jelentkezés lemondása, félbeszakítása esetén – bármilyen indokkal történik is az – a már átutalt díj visszafizetését a Szolgáltató nem vállalja. Ebben az esetben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét előzetes egyeztetés szerint, maximum a program előtt 3 nappal.

5.6. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Programon történő részvétel lemondása, félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza a befizetett díjat.

5.7.Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Díj fizetése részletekben történik és a visszaigazoló e-mailben megjelölt díjfizetési ütemezést nem tartotta be és nem fizette meg a teljes Díját, a Díj fennmaradó részét akkor is köteles megfizetni, ha a Programot félbeszakítja.

5.8. A regisztráció során csak olyan személyes adat kérhető el, amelyre a Szolgáltatónak az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélye van.

5.9. A Programok árát valamint az aktuális akciókat, kedvezményeket a honlapon vannak feltüntetve.

5.10. A megrendelt Program árának kiegyenlítése banki átutalással történik.   fizetést követően a számlát a Résztvevő elektronikusan kapja meg, a megrendeléskor megadott e-mailcímre, a fizetést követő 48 órán belül.

5.11. Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott adatok alapján kerül számlázásra a Program és csak érvényes e-mail címre történhet kézbesítés.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE ONLINE BESZÉLGETÉSEK ESETÉN

6.1. Banki előre utaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Program nem áll rendelkezésére, köteles erről Résztvevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Résztvevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszatéríteni.

6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

7. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE SZEMÉLYES BESZÉLGETÉS ÉS SZEMÉLYES TRÉNING ESETÉN

7.1. Szolgáltató az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon szereplő információk szerint annak lebonyolítását.

7.2. Szolgáltató felelősséget vállal a Program minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.

7.3. Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy kivételes esetben a Weboldalon a Programmal kapcsolatban szereplő információkat módosítsa az adott Program megkezdését megelőző 5 napig.

7.4. Szolgáltató vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

8. MEGBÍZÁSI DÍJ TELJESÍTÉSE

A Programok díját átutalással vagy személyesen készpénzben egyenlítheti ki a Résztvevő, amelyről minden esetben elektronikus számlát kap e-mailben.

 

9. SZÁMLÁZÁS

A Résztvevő által kifizetett összegről kiállított elektronikus számla a Program megvásárlását követően kézbesített elektronikus levélben található, amit a Szolgáltató a Résztvevő számára a vásárláskor megadott e-mail címre a vásárlást követő 48 órán belül kézbesít.

10. ELÁLLÁS JOGA

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Résztvevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

10.2 A Programok megrendelésének lemondása a megrendelés napjától 15 naptári napon belül lehetséges. Ha a megrendeléstől számított 15 napon belül a Résztvevő jelzi, hogy a megvásárolt termék nem felelt meg az elvárásainak, akkor a befizetett összeget visszatérítem.

10.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Résztvevőt nem terheli költség.

10.4. Szolgáltató a megrendelés lemondását követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Résztvevő részére.

10.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

10.6. Amennyiben Résztvevő élni szeretne elállási jogával, azt írásban jelezheti a Szolgáltató elérhetőségein.

11. SZERZŐDÉSSZEGÉS

11.1. Szolgáltató illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

11.2. Szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, amennyiben nem teljesíti a weboldalon közzétett Program lebonyolítását az ott leírt feltételekkel. Szolgáltató részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát.

11.3. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha:

a) nem jelenik meg a Programon,

b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását,

c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget,

d) a Programra ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Résztvevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

13. PANASZKEZELÉS RENDJE

13.1. Cél, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Résztvevő teljes megelégedettsége mellett legyen teljesítve. Amennyiben a Résztvevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@mmmm.hu e-mail címen közölheti.

13.2. Az írásbeli panasz 30 napon belül írásban megválaszolásra kerül. A panaszt elutasító álláspont meg lesz indokolva. A válasz másolati példánya 3 évig megőrzésre kerül, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatandó.

 

14. SZERZŐI JOGOK

14.1. Miután a https://mmmm.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

14.2. A https://mmmm.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

14.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklám felületeire.

15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

15.1. Minden olyan információ, amit az https://mmmm.hu/ oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képi anyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítását szolgálják, nem helyettesítik az orvosi, pszichoterápiás kezeléseket és tanácsokat.

15.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés miatt.

15.3.A Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal.

15.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.

15.5.A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az https://mmmm.hu/ weboldal akadálytalan működését

b.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

c.) bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése

d.) bármely szoftver nem megfelelő működése

e.) bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

15.6. Az https://mmmm.hu/ -t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

15.7. Abban az esetben, ha a Résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a Résztvevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

16. ADATKEZELÉS

Az mmmm.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

Adatkezelési és Süti tájékoztató

Telefonszám 
+36 20 366 5220

Cím
1141 Budapest Komócsy utca 12